De siste planene for Moseidmoen er fra tidlig nitti-tall. Det har vært stort behov for å revidere dem og avklare hva som skal bevares, fortettes og videreutvikles. Med dette brevet inviteres du til å komme med innspill, kommentarer eller spørsmål til forslaget til områderegulering Moseidmoen som politikerne nå sender på høring.

Forslaget sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer.

Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen vil bli til slutt, og det er viktig at du kommer med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er frem til 28.08.2020.

Et plankart og reguleringsbestemmelser avgjør hva et område kan brukes til og hva som kan bygges. Planbeskrivelsen forklarer nærmere hva planen handler om. Vedlagt ligger det informasjon som forklarer hva reguleringsplaner er og viser hele planprosessen.  

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt noen av høringsdokumentene på papir kan du kontakte saksbehandler. Det er også mulig å avholde et møte med saksbehandler i kommunen, for å bli informert og få besvart spørsmål om planforslaget.

Saksbehandler kan kontaktes på elena.samuelsen@vennesla.kommune.no eller tlf: 476 33 758.


Merknader må sendes til post@vennesla.kommune.no innen 28.08.2020 merket med «17/03246».
Høringsuttalelsen din blir ikke besvart skriftlig, men den blir vurdert og kommentert i sakspapirene til plan- og økonomiutvalget. Etter at plan- og økonomiutvalget har vedtatt områdereguleringen, vil alle berørte parter få tilsendt vedtaket med saksdokumenter og opplysninger om klageadgang.
 

Plan- og økonomiutvalgets vedtak 09.06.2020, sak 44/20:

 1. I medhold av pbl. § 12-10, legges områderegulering Moseidmoen, datert 27.05.2020, ut til offentlig ettersyn
 2. Det tas sikte på å oppheve følgende planer ved godkjenning av områderegulering Moseidmoen:
 • Planid 1997033, Moseidmoen
 • Planid 1997073 Moseidmoen nordre del
 • Planid 1997039, Bruvegen
 • Planid 2000016 Stemhei industriområde
 1.  Det tas sikte på å oppheve deler av følgende planer ved godkjenning av områderegulering Moseidmoen:
 • Planid 1998007, Barnehage på gnr. 23, bnr. 1
 • Planid 2002001, Fjordparken
 • Planid 1997065, Tjønnvold industriområde
 • Planid 2000002, Ravnåsvegen
 1. Før områderegulering Moseidmoen legges ut til offentlig ettersyn skal følgene innarbeides i plan:
 • Faresone ras- og skredfare
   

Informasjon om skredfare og områdestabilitet:
Faresone for ras- og skredfare, etter rapport skredfarevurdering og rapport innledende områdestabilitetsvurdering, er innarbeidet i plan. På forhånd ble det utatbeidet rapport om skredfare og vurdering av områdestabilisering. Rapport om innledende områdestabilitetsvurdering viser stor usikkerhet rundt funn av kvikkleire i grunnen og dermed blir omfanget av faresoneområdet stort.

Vennesla kommune har bestilt nærmere undersøkelser for å bekrefte/avkreft kvikkleire i grunnen og søke å skrenke inn faresonen.

Alle dokumenter :

Plankart Moseidmoen 27.05.20 endringer 15.06.2020
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen 27.05.2020
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen 27.05.2020 endret 15.06.2020
Vedlegg 1. Innspill varsel om oppstart
Vedlegg 2. Innspill varsel om oppstart oppsummert og kommentert
Vedlegg 3. Fagrapport naturmangfold
Vedlegg 4. Forslag til fortetting nord for Bruvegen
Vedlegg 5. Forslag til fortetting sør for Bruvegen
Vedlegg 6. Forslag til trafikkøsninger_Moseidmoen_20.12.2019
Vedlegg 7. Tjønnvollkrysset
Vedlegg 8. Overvann, avrenning og flomanalyse
Vedlegg 9. Rapport skredfarevurdering 28.05.2020
Vedlegg 10. Rapport innledende områdestabilitetsvurdering 08.06.2020

Saksfremlegg områderegulering Moseidmoen - høring og offentlig ettersyn
Vedtak Pløk, 09062020, Sak 44_20, Områderegulering Moseidmoen - høring og offentlig ettersyn

Informasjon om reguleringsplaner og medvirkning - offentlig ettersyn