I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Forslagsstiller AMB arkitekter AS skal på vegne av tiltakshaver Svendsengruppen AS utarbeide detaljreguleringsplan for områdene som vist i kartutsnittet over. Planområdet er på totalt ca. 11 400 m2 og omfatter gnr/bnr 6/173, 6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at det aktuelle området kan bygges ut i tråd med føringer i Områderegulering for Vennesla Sentrum Nord av 28.06.18. Det planlegges etablert boliger og næringsarealer med tilhørende parkeringsanlegg under bakkeplan, samt noe korttidsparkering på markplan i forbindelse med dagligvarehandel. Planarbeidet omfatter etablering av en mini-rundkjøring i krysset Sentrumsveien-Revia-Gågata. Det skal også vurderes muligheter for etablering av felles nedkjøringsrampe til underjordisk parkering i nordre ende av Gågata, og et sambruksareal i Revia. Sambruksarealet skal være for fotgjengere, sykler og biler, men skal utformes på de myke trafikanters premisser.

Feltet skal detaljreguleres med et mål om en fremtidsrettet sentrumsutvikling med effektiv og blandet arealutnyttelse, og skal sees i sammenheng med en helhetlig utvikling av Vennesla Sentrum Nord. Planarbeidet vil utfordre gjeldende byggegrenser noe i nord og sør-øst, og åpner for en bredere gågate mot øst enn det som ligger til grunn i områdereguleringen av 28.06.18. Målet er å skape gode romlige sammenhenger mellom gågata og den planlagte bebyggelsen.

Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. Pbl. § 4. Begrunnelsen er at planarbeidet i det vesentlige er i samsvar med overordnede planer.

Grunneiere, naboer og offentlige instanser vil bli varslet direkte.

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes skriftlig til AMB arkitekter AS, Pilestredet 73, 0354 Oslo, eller ved e-post til til firmapost@ark-amb.no innen 30.07.19.

Har du spørsmål kan du kontakte Michael Bowe på tlf 907 73 201 eller e-post michael@ark-amb.no. Alle innspill vil bli vurdert og kommentert og sendes sammen med øvrig planmateriale til kommunen for behandling.

Atrium.jpg