- Vi har i dag sterkt press på tjenestene innen helse- og omsorg, til tross for at denne delen av kommunen er styrket med betydelig de siste årene. Med den økningen som kommer i antall eldre framover, må vi øke rammene ytterligere, sier rådmann Svein Skisland.

Torsdag 4. november legger han fram et kommunebudsjett som så vidt går i balanse kommende fire år – og som går med underskudd neste år. Nå blir det høring og politisk behandling fram til endelig vedtak i kommunestyret 16. desember.

- Jeg vil minne om det jeg har sagt før og som både KS, økonomer og samfunnsvitere stadig minner om. De gylne årene ligger bak oss. I årene som kommer må vi prioritere mye hardere. Det meste av veksten vil måtte gå til å dekke inn for eldrebølgen og demografiendringene, sier Skisland.

Den største investeringen de kommende årene (143 mill. kroner) blir to nye idrettshaller der Venneslahallen nå står – et grep rådmannen innrømmer er dyrt, men som på sikt vil gi mer effektiv drift og som løser hall-utfordringene for flere tiår.

Andre store investeringer er nye demensboliger i Holtet, nytt avlastningshjem på Moseidmoen, nye lokaler til fastlegene og ferdigstillelse av Vennesla skole og Moseidmoen skole.

SKATT OG AVGIFTER I 2022:

Eiendomsskatten endres ikke, etter fjorårets omtaksering. Det blir fortsatt sju promille i skattesats for næringseiendommer og fire promille for boliger og fritidseiendommer. Bunnfradraget er 500.000 kroner

 • Feieravgiften: 230 kroner, ned fra 250 ( -8,0 &)
 • Vannavgift 2.775, opp 225 kr (10,1 %)
 • Avløpsavgiften 5.085 kr, opp 485 kr (10,5 %)
 • Renovasjonsavgiften 3.140 kr – ingen økning

Avgiftene er basert på en gjennomsnittshusstand. Økningen vil samlet bli 900 kroner med moms, eller 6,9 prosent). Økningen skyldes store investeringsbehov innenfor sektoren.

 • Kostpenger i barnehagen 400 kr pr måned (Økning på 100 kr)
 • Barnehage: Maksimalsats øker fra 3230 kr. Til 3.315 kr pr mnd.
 • Gebyret for sen henting i barnehage settes til 500 kr pr. gang.
 • Gebyr utlevering catering: 100 kr (150 ved større levering)
 • Festeavgift grav: 3.300 kr for ti år (økning på 300 kr.)

Andre egenandeler, betalingssatser økes generelt med 2,5 prosent.

Billetter i svømmehallen:

 • Voksen 95 kr. (opp fem kr)
 • Honnør 70 kr. (opp fem kr.)
 • Barn 50 kr. (som nå)
 • Årskort:
 • Voksen 3100 kr. (opp 100 kr)
 • Honnør: 2000 kr. (opp 100 kr)
 • Barn 1350 kr. (som nå)

Driftsbudsjettet: Kraftig styrking av helse- og omsorg

Styrking av helse- og omsorg, er hovedgrepet i rådmannens budsjettforslag.

Han foreslås å øke pengebruken i pleie- og omsorgstjenestene med 17 millioner kroner neste år, økende til 47 millioner kroner ekstra i året fra og med 2025. De største tiltakene er bygging og drift av 16 boliger/institusjonsplasser for demente og nytt avlastningshjem. Det legges også opp til en betydelig opptrapping av både hjemmetjenester og oppfølgingstjenesten innen rus/psykiatri. 

Det er snakk om en formidabel vridning av kommunale midler over mot helse- og omsorg for å møte eldrebølgen og økningen i behov for kommunal pleie og omsorg.  

I år er rundt 550 innbyggere av Venneslas innbyggere over 80 år. Om 19 år, altså i 2040, er dette mer enn doblet til 1200. Det sier seg selv at pleie- og omsorgssektoren vil møte formidable utfordringer.

Samtidig har Vennesla  en yngre befolkning med større hjelpebehov enn gjennomsnittet. Mens det på landsbasis er 40 per 1000 innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester, er samme taller i Vennesla 63 per 1000 innbyggere.

Andre satsinger og nyheter i budsjettet:

 • COS-kurs i barnehagene – alle foreldre skal få tilbud om dette viktige veiledningsprogrammet
 • Fritidskort for alle mellom seks og 18 år innføre siste halvår neste år. Hvert barn og ungdom får 1000 kroner til fritidskort neste or, og fra 2023 øker dette til 2.000 kroner. (Samlet koster dette 5,6 millioner kr. i året)
 • Det ansettes samskapingskoordinator for å jobbe med samskapingsprosjekter mellom Næringslivet, frivilligheten og kommunen.
 • I 2022 er det ti år siden den offisielle åpningen av Kulturhuset og det settes av 200.000 kroner til en tre dagers feiring og markering med mange aktiviteter.
 • Det legges inn en årlig ramme på 100.000 kroner der enhet for park og idrett kan samarbeide med næringsliv, kommune og andre om nye estetikkprosjekter slik som med Lekende Vitaminer. Dette som et ledd i satsingen på identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd.
 • Til sommeren skal et nytt Innbyggertorg opprettes i Kulturhuset og dagens Servicetorget i Herredshuset legges ned. Dette som et ledd i arbeidet med økt innbyggerdialog. 500.000 kroner settes av til digital infrastruktur og diverse endringer i Kulturhuset og på Herredshuset.
 • Næringsutvikling er et hovedmål i kommuneplanen. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet til Næringsforeningen. Samtidig arbeides det med planer og analyser rundt nye næringsområder på Smååsane, Dueheia og Høgevollan og i 2022 skal det også jobbes videre med prosjekt Setesdalsbanen/Tømmerrenna. Det settes av en halv million til Julegada.
 • Det bevilges en halv million kroner i 2022 til en mulighetsstudie der en ser på kommunens arealbehov og vurderer om dagens herredshus er godt egnet til å dekke dette.

Effektiviserer for over 30 millioner

Rådmannen skulle gjerne hatt større overskudd og enda mer soliditet i kommune-økonomien. Han fraråder politikerne på det sterkeste om å øke utgiftene ytterligere. Han ber endringer skje gjennom omprioritering, ikke budsjettøkning.

Takket være sunn drift over mange år, har kommunen opparbeidet seg fond som kan tæres på.

Neste år legger rådmannen opp til underskudd i driften på nesten ti millioner kroner, men driften skal være i balanse samlet seg i løpet av neste fireårsperiode.

Disposisjonsfondet vil tappes med 49,7 millioner for å finansiere investeringer. I 2025 vil disposisjonsfondet være på cirka 107 millioner kroner.

Han legger opp til mer avkastning på kommunens finanskapital enn han har gjort før. Han legger opp til årlig realvekst på 1,5 prosent og forutsetter at den nye regjeringen kommer med minst to milliarder mer til kommunesektoren neste år.

Skisland mener han ikke tøyer strikken lenger enn forsvarlig, men han sier det er på grensen. Han sier Vennesla gjorde et svært klokt vedtak da skolestrukturen ble vedtatt endret i fjor for å frigjøre midler. Andre kommuner er i en langt verre økonomisk situasjon enn Vennesla som har greid å gjøre grep i forkant av endringene som kommer. Rådmannen sier at Vennesla må fortsette med å sikte kommuneøkonomien inn mot de tre største utfordringene vi står overfor: klimautslippene, eldrebølgen og utenforskap.

Rådmannen foreslår betydelige effektiviseringskutt de neste fire årene for å få penger til det han mener er viktigst.

Oppvekst får redusert rammene som følge av ny skolestruktur, men må også effektivisere. De aller fleste av kommunens enheter effektivisere driften med samlet tre prosent kommende fire år. I sum skal det effektiviseres 34 millioner kroner fram til 2025.

Hjemmetjenestene, Venneslaheimen og Hægelandsheimen, samt banehagene, er de eneste enhetene som får unntak fra effektiviseringskravet.

Investeringsbudsjettet: Over 700 millioner kroner

De neste fire årene skal Vennesla investere for 735 millioner kroner. Da er også investeringene i vann og avløp tatt med, men startlån holdt utenfor. Rådmannen mener det er forsvarlig med såpass store investeringer siden Vennesla har penger på fond og relativt sett, lav lånegjeld.

Den store nyheten er rådmannens grep når det gjelder idrettshaller.

 • Venneslahallen foreslås revet til fordel for en dobbelthall. Byggestart blir tidligst i 2023. Prosjektet er beregnet til å koste 143 millioner kroner. Dette er en stor økning i investeringsramme, men da løses også utfordringene med Venneslahallen og hallsituasjonen er håndtert for flere tiår framover.  Samtidig er en dobbelthall billigere og drifte, ikke minst energimessig. Den gir også fleksibilitet. Det blir ei ny storstue for Vennesla – og større arrangementer kan legges til Vennesla.
 • Flerbrukshall på Moseidmoen kuttes. I 2023 skal det i stedet bygges en baskethall hvor det inkluderes sosialt rom til skolen på Moseidmoen. Denne settes det av 49,6 millioner kroner til.
 • I stedet for å starte bygging av hall i Hægeland, foreslår rådmannen et forprosjekt i 2023 hvor det avklares hva slags hall dette lokalsamfunnet trenger. Det settes av 30 millioner kroner til bygging av hallen i 2024/2025.

Samlet er det snakk om investeringer i idrettshaller til over 200 millioner kroner kommende fire. Andre store investeringer er de nye skolene, avlastningshjem på Moseidmoen, nye lokaler til fastlegene og dagsenter/boliger for demente i Holtet.

LISTE OVER ALLE INVESTERINGENE:

INVESTERINGER 2022-2025

 • To mill. kr til innløsning/grunnerverv (en halv mill. hvert år)
 • 1,745 mill.kr til it-investeringer
 • 39,5 mill. kroner nytt avlastningshjem (oppstart 2022)
 • 4,16 mill. kr til maskiner og utstyr i park og idrett.
 • 2,5 mill. kr. til uteområder skoler og barnehager.
 • 119 mill. kr. til vann og avløp.
 • 7,62 mill. kr til maskiner og utstyr teknisk forvaltning
 • 2,2 mill. kr. oppgradering veglysanlegg
 • 2,9 mill. kr. utbedring Bjørkelivegen (gjøres i 2022)
 • To mill. kr. til rassikring. (En halv mill. hvert år)
 • To mill. kr til trafikksikkerhetstiltak (800.000 i 2022)
 • 3,2 mill. kr til ENØK-tiltak (800.000 hvert år)
 • 2,5 mill. kr til ny kirke (avsluttende beløp neste år)
 • 17 mill. kr. til hardbruksboliger + rus og psykiatriboliger
 • 2,5 mill. kr til skiløyper og turstier
 • 11,3 mill. kr til utskiftning av biler, fortrinnsvis elektrisk.
 • 49,1 mill. kr til sykehjem og dagsenter dement, oppstart 2022
 • 250.000 kr til ebyggesak-løsning (2022)
 • 200.000 kr til ombygging Kvarstein skole (2022)
 • 750.000 kr til kulverts gang- sykkelveg Torsby (2022)
 • 7,1 mill. kr. til kjøp av Menighetshuset (2022)
 • Én mill. kr. ny sandgarasje
 • 100.000 kr bade- og fiskeplass mennesker med funksjonsnedsettelse Vigeland hovedgård.
 • 50,4 mill. kr. nye lokaler til legene (2022)
 • Én mill. kr til solsceller på kommunale bygg.
 • 2,5 mill. kr ny bro over Homsåna
 • 6,2 mill. kroner Miljøgate Auravegen (oppstart 2022)
 • 900.000 kr. oppgradering bruer
 • 900.000 kr til ventilasjonsanlegg Skarpengland (2024)
 • 20 mill. kr til ombygging/utbygging Barnestua og Vatnes hus. (oppstart 2022)
 • 29,1 mill. kr. nybygg Moseidmoen skole (2022)
 • 70,9 mill kr. nybygg Vennesla skole (2022)
 • 30,3 mill. kr Idrettshall Hægeland (2024)
 • 11,8 mill. kr. flytting av Måneglytt dagsenter (2023)
 • Én mill. kr. ombygging Eikeland oppvekstsenter (2022)
 • To mill. kr. VVA-anlegg Smååsane (2022)
 • 800.000 kr. til buss for dagsenter demente (2023)
 • 823.000 kr. til skallsikring skoler (2022)
 • Åtte mill. kr til fortau Hunsfosvegen og Bjørnsons veg i 2025
 • 5,4 mill. kr. til gang- og sykkelveg Skarpengland (2024)
 • 500.000 kr. til halvtak i Støa (2022)
 • 500.000 kr. til lys Homme kunstgressbane (2022)
 • 200.000 kr. til dagsturhytta (2022)
 • 500.000 kr. uteområde Vennesla omsorgssenter (2022)
 • 1,25 mill. kr. Sherpatrapp til Kuleberget (2022)
 • 300.000 kr. til oppsamling granulat kunstgress
 • 143 mill. kr. to flerbrukshaller i Skolevegen (2023, 2024 og 2025)
 • 300.000 kr. til forprosjekt boliger utviklingshemmede
 • Fem mill. kr. til videreføring av Strandstien (2025)
 • 500.000 kr til gang- og sykkelveg Stemhei (2025)
 • 150.000 kr. lysslynge Kulturhuset (2022)
 • 10,3 mill. kr. i egenkapitaltilskudd til KLP
 • 59,8 mill. kr. til avdrag formidlingslån
 • 200 mill. kr. utlån formidlingslån

Tidlig innsats og inkludering

De siste årene har Vennesla kommune fokusert sterkt på tidlig innsats. I kommuneplanen er bedring av levekårene et hovedmål. Fortsatt skal det jobbes spesielt inn mot dette:

 • Videreføre arbeidet i Venneslamodellen
 • Mobilt team vrir virksomheten mer mot de yngre
 • Fortsette Teamet for å aktivisere unge sosialhjelpsmottakere
 • Ungt utenforskap – eget prosjekt med forsterket helsehjelp i videregående skole.
 • «Til rett tid» - et samarbeidsprosjekt med UiA og Sørlandet sykehus for å forebygge overvekt.
 • Handlekraftige voksne – trygge barn. Den store satsingen på kompetanseheving for å avdekke og melde fra om barn som er utsatt for vold og overgrep sammen med RVTS Sør.
 • Familie for første gang er et prosjekt for familier som trenger mye støtte
 • Tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Videreføre prosjekt Ungdom-Trygghet-Trivsel
 • Innføre foreldreveiledningsprogrammet COS Trygghetssirkelen i alle barnehager.
 • Rekrutteringsprosjekt der gutter og jenter i niende klasse kan jobbe som lekeressurs i barnehager
 • Rekrutteringsprosjekt der jenter og gutter i niende og tiende klasse kan jobbe innen tekniske tjenester og helse- og omsorg.
 • «Bare Kødda» - et prosjekt som skal unngå at stygge ord og ord som sårer blir en del av dagligspråket.

Her kan du laste ned hele budsjettdokumentet

Det store utfordringsbildet

Kommunesektoren generelt og Vennesla kommune står overfor tre store samfunnsutfordringer i årene som kommer, og rådmannen fokuserer sterkt på dette i sitt budsjettforslag.

 • Klimasituasjonen gjør at vi har kort tid på oss til å omstille oss til et nullutslippssamfunn. Her har kommunen en viktig rolle gjennom konkrete utslippsreduserende tiltak samt en klimavennlig arealpolitikk. 
 • I årene som kommer vil det skje dramatiske demografiske endringer. I årene fram til 2040 vil antallet innbyggere over 65 år øke med nesten 70 % og det er gruppen av de aller eldste som øker mest. Gruppen 80-89 år øker med 112 % mens gruppen over 90 år øker med 147 %. I samme tidsrom vil aldersgruppen 0-19 år bli redusert med ca. 6% mens gruppen med yrkesaktive 20-64 år øker med ca. 4 %. Dette utfordrer oss kraftig både i forhold til rekruttering av arbeidskraft og økonomisk bærekraft. 
 • Den tredje hovedutfordringen er at opp mot 30 % av den yrkesaktive befolkning pr. i dag står utenfor ordinært arbeidsliv. Dette rammer den enkelte hardt, men det er også et betydelig ressurstap for samfunnet. 

Felles for disse utfordringene er at kommunen ikke er i stand til å løse de alene. Effektive løsninger vil kreve samarbeid. Kommunestyret har tidligere vedtatt ambisiøse målsettinger for samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillighet. Derfor er det også lagt inn penger til en ny stilling som skal jobbe med samskaping og frivillighet.

Mye går veldig bra

Rådmann Svein Skisland understreker at selv om store utfordringer ligger foran, og økonomien er strammere enn ønsket, er veldig mye bra og positivt i Vennesla. Aktiviteten i lokalsamfunnene er større enn på lenge. Rådmannen lister selv om følgende i budsjettkommentarene sine:

 • Folketallet i kommunen passerte i sommer for første gang 15.000 og vi blant de kommunene på Agder som har høyest vekst. 
 • Hunsfos Næringspark som er i stadig utvikling og som av mange omtales som det mest urbane og spennende utviklingsmiljø i landsdelen. 
 • Store satsinger innen næring og boligbygging er under utvikling i sentrale deler av kommunen (Hunsøya og Sentrum Nord). 
 • Verdens største datasenter basert på rein fornybar energi er under utvikling på Støleheia. 
 • Nye store næringsområder er under regulering både på Støleheia Sør og Dueheia. 
 • Et av landets største julemarked er etablert i Vennesla. 
 • I løpet av de siste årene har vi tatt veldige løft innenfor idrett og kultur gjennom bygging av vårt verdensberømte bibliotek/kulturhus, en svømmehall som er blitt en ubetinget publikumssuksess, et vintersportanlegg på Sandripheia i nasjonal toppklasse og en modernisert og framtidsretta idrettsarena for fotball og friidrett på Moseidmoen. 
 • Økende interesse og engasjement for å utvikle attraksjoner rundt våre historiske og naturgitte fortrinn. Eksempler på dette er Setesdalsbanen, Tømmerrenna, og Vigeland Hovedgård/Løa. 

Ikke glemme perspektivene

- Til slutt vil jeg minne om at vi ikke må miste perspektivene. Selv om vi har utfordringer og de beste økonomiske tidene nok er over, bor vi i en flott kommune, i et flott land. Ingen har noen gang i historien hatt det så godt som vi har det i vår tid. Våre problemer er og blir små i forhold til det mennesker i andre deler av verden strir med. Vi bør ha det klart for oss, også når vi diskuterer et kommunebudsjett, avslutter Svein Skisland.