- Vi legger opp et litt annet opplegg enn forrige gang. Vi er glade for å komme i gang med oppfriskningsdose, men vi er også svært glade hvis du som fremdeles er uvaksinert vil komme, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Regjeringen har besluttet at alle over 18 år skal tilbys oppfriskningsdose. Det må ha gått minst 20 uker ;fra du fikk andre dose til du kan få oppforskningsdose.

Hvis du har hatt covid-19, og er vaksinert med en eller to doser, trenger du ikke dose tre.

Vaksinasjon skjer i Kristiansand

I sommer samarbeider Vennesla med Kristiansand om kvasinering. Vaksinering kan bestilles via tlf 38 07 50 00 - tastevalg seks eller vaksinesenterets hjemmesider. Vaksinering skjer i Gyldengården i Gyldenløves gate 

Er du i risikogruppe - bestill time!

Under følger utvidet informasjon om hvilke risikogrupper som nå kan få dose tre i Vennesla. Du må kunne dokumentere at du tilhører gruppen. Det er snakk om prioriteringsgurppene 4B, 5,6 og 7 fra forrige runde. Er du i gruppen, må du bestille time.

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 4B er følgende:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)  

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 5,6 og 7  er følgende:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Disse med redusert immunforsvar bør ha dose tre.

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to år, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig eller moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med nyresvikt stadium 5.
 • avansert eller ubehandlet hov-infeksjon

Gruppe 2: 

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (se listen nederst i denne artikkelen) og kan vise fram dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept,/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn framgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Hvis du er i denne kategorien må du vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering. 
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i gruppene ovenfor. Er du i denne kategorien må du også vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Taushetsplikt:

Dokumentasjonen rundt dose tre er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Kommunen behandler all personsensitiv informasjon innenfor lovverket.

Medikamentlisten:

Dette er oversikten over medikamenter som de medisinske fagmiljøene har konkludert med at anbefales dose 3:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)
 • Listen kan bli endret 

1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 

2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Er du i tvil, snakk med legen din.