To uker har gått siden varselet om å stenge skoler og barnehager kom, og vi må kunne si at det er de mest spesielle ukene noen av oss har opplevd i kommunen.

Krise- og beredskapsledelsen møtes daglig. På to uker er hundrevis av store og små avgjørelser tatt. Svært mye er i endring sammenlignet med normal drift.

Plan- og økonomiutvalget ble informert torsdag 20 mars og på nytt torsdag 26. mars. I siste møte deltok også gruppelederne for PDK og SV. Vi vil fortsette med ukentlige orienteringer til et utvidet pløk-møte.

Smittesituasjonen

 • Om lag 150 innbyggere er testet. Inntil nå er kun en innbygger bekreftet smittet og en ansatt bosatt i annen kommune smittet. (morgen torsdag 26. mars)

Legevakt/Legesenter

 • Dette er frontlinjen, og det var svært stor pågang de første dagene. Ting har stabilisert seg de siste dagene. Legevakt/legesenter er omorganisert. Fastleger er omdisponert til å håndtere korona. Kommunale helsesykepleiere er overført for å bistå. Samtidig har vi i kommunen øket kommunelege-funksjonen til to stillinger. I kjelleren på legesenteret er det opprettet egen luftveisklinikk/koronasenter. Samarbeidet er godt og det gjøres en formidabel innsats.

Helse og omsorg

 • Det er øket press, særlig på institusjonene. Det er veldig spesielt når våre institusjoner nærmest er hermetisk lukket for besøk. Ansatte gjør en kjempejobb. Mye handler om å forberede en situasjon med mange smittede og økt utskriving fra sykehus. Svært mange rutiner er lagt om for å hindre smittespredning.
 • Kriseledelsen har sagt ja til en ny korttidsavdeling ved Venneslaheimen. Denne vil koste mellom fem og seks millioner å drifte over et helt år. Den settes kun i drift hvis det blir helt nødvendig.
 • Egen ansatt driver prosjekt «smittevernutstyr». Lokalt er det levert smittevernfrakker som kan vaskes. Bønder har bistått med 70, 80 engangsfrakker som de ellers bruker til sprøytemidler. Vi har smittevernutstyr nok i dagens situasjon. Det jobbes med å skaffe så mye utstyr som mulig, siden ingen kjenner behovet framover.
 • Vennesla kommune har tatt regionalt initiativ og er en pådriver for regionale løsninger både når det gjelder korona-avdelinger og ekstra sykehjemsplasser. Ved en dramatisk økning i utskriving, kan ikke ting håndteres av hver kommune. Vi må tenke regionale, samordnede løsninger. Her er etablert samarbeidsstrukturer fra før som nå aktiveres.

Bemanning og frivillige

 • For en uke siden hadde vi 121 kommunalt ansatte i karantene, 87 i helse og omsorg. Nå (torsdag morgen) har vi 72 i karantene, 31 av dem innen helse og omsorg. Situasjonen er betydelig bedre.
 • Et eget bemanningskontor er opprettet for at ressursene skal finne hverandre. Torsdag morgen var det 49 kommunalt ansatte i andre enheter enn helse og omsorg, med helsefaglig bakgrunn. Fem av dem er allerede satt inn i nye roller. 19 er klare og 11 trenger noe mer opplæring.
 • 60 med helsefaglig bakgrunn har meldt seg eksternt. 21 er allerede plassert ut i tjenestene, mens 14 er klare til å settes inn.
 • Ved frivilligsentralene har 62 nye frivillige meldt seg. (50 i Vennesla og 12 i Øvrebø og Hægeland) Samtidig er det meldt inn 34 nye behov.

Oppvekst

 • Fjernundervisning går stort sett meget bra. Vi får igjen for at vi var tidlig ute med å innføre læringsbrett til alle. Samtidig tærer det på, ikke minst for barn og unge som ønsker å være mer sosiale.
 • Sårbarhetsprosjekt ledes av SLT-koordinator. Vi har ekstra fokus på sårbare barn og unge. Det jobbes meget tett mellom kommunen, frivilligsentralene, Mulighetenes hus, menighetene, lag for foreninger og så videre. Et stort apparat er i gang.
 • Ekstra påskeberedskap vurderes nå spesielt og skal konkluderes til uka.  Vi jobber også med en større «frivilligpakke» slik at vi kan ta vare på hverandre som innbyggere gjennom påska.

Samfunnsutvikling:

 • Næringslivet har fullt fokus. Tiltakspakkene fra staten favner foreløpig ikke problemene i små og mellomstore bedrifter – og her er det viktig at alle lokalpolitikere melder utfordringer videre oppover i partiene. Det er en stor utfordring. Nye tiltakspakker er varslet.
 • Kommunen har utarbeidet en egen liste med prosjekter som kan settes i gang umiddelbart hvis det kommer ei ekstra vedlikeholdspakke fra staten. Vi har synliggjort prosjekter for 40 millioner kroner innen bygg, vei og park og idrett som kan igangsettes. Vi kan utfylle med flere prosjekter. Vedtatte prosjekter i årsbudsjettet framskyndes når mulig.
 • Det gjennomføres ukentlige dialogmøter mellom kommuneledelsen, lokal sparebank, NAV og Vennesla Næringsforening, slik at vi raskt kan hjelpe hverandre når spesielle ting oppstår.
 • Bevilling- og serveringsavgifter til serveringsstedene er utsatt på ubestemt tid.
 • Eiendomsskatt. Der mottar Vennesla kommune nesten 40 millioner kroner fra næringseiendommer årlig. Drøyt 28 millioner kommer fra kraftanleggene og 11,5 millioner fra annen næring. Forskjellsbehandling er ikke tillatt, og rådmannen vil advare sterkt mot å svekke kommunens skatteinntekter nå. Imidlertid er det åpnet for at bedrifter i spesielt utsatte situasjoner kan søke utsettelse på betaling av eiendomsskatt. Normalt er det forsinkelsesrente på ni prosent. Den dropper vi. To, eller tre bedrifter er allerede innvilget utsettelse.
 • Plan- og byggesaksavdelingen jobber tilnærmet normalt. Mange er på hjemmekontor. Vi legger vekt på å holde trykket på byggesaker, slik at ikke ting stopper opp. Vi må så langt vi kan sikre at hjulene går rundt.
 • Handelsstanden er opptatt av Julegada. Handelen skal i gang igjen og Julegada til vinteren vil bli ekstremt viktig for Vennesla. Rådmann og ordfører har signalisert vilje til å øke kommunens engasjement i arrangementet i en vanskelig periode.

Personal og organisasjon

 • Det jobbes svært intenst med avtaler, rutiner og generelle personalspørsmål. Helhetsinntrykket er at våre ansatte strekker seg meget langt. Det er rørende å oppleve ja-holdningen. Mange opplever store endringer, men velviljen er enorm.
 • Det holdes egne drøftingsmøter med tillitsvalgte. Rådmannen har også ukentlige møter med kommunens hovedtillitsvalgte. Partene er enige om at samarbeidet går bra.
 • Permittering er foreløpig ikke aktuelt slik rådmannen ser det. Fremdeles har alle kommunalt ansatte nok å gjøre. Rådmannen minner om at permittering skyver utgifter fra en offentlig enhet til et annet, og at myndighetene har bedt kommunene om ikke å skape press i et system som allerede jobber ekstremt hardt med å innfri alle permitteringssøknadene fra privat sektor.

Økonomi

 • Alle utgifter til korona-situasjonen føres på egen konto, men foreløpig er det ikke mulig å si noe fornuftig og overordnet om hva dette vil koste Vennesla kommune.
 • Kommunen har betydelige midler plassert finansielt. Porteføljen er ned ti prosent (22 millioner kr) siden nyttår. Vi følger finansrådgiverens råd om å sitte stille i båten.

Informasjon

 • Kommunen informerer publikum aktivt med daglige oppdateringer på hjemmeside og sosiale medier. Det jobbes også godt med intern informasjon til ansatte.

Politiske møter

 • Plan- og økonomi har gjennomført to møter via teams. Bygg- og miljø gjennomfører fredag. Over påske regner rådmannen med at politiske møter kan foregå etter normal frekvens – via digitale løsninger. Vi avventer KS-forsøk på digitalt kommunestyremøte i Risør før endelig beslutning om hvordan kommunestyret i Vennesla skal avholdes.

Framover

 • Rådmann og ordfører understreker at det vil skje feil i en situasjon hvor mange avgjørelser tas fort og mye uforutsigbart inntreffer. Samtidig er det en fare for at ting uteglemmes.
 • Rådmann og ordfører understreker at alle gjør så godt de kan – og at ingen kan forlange mer. Begge retter en stor takk til kommunens 1250 ansatte som står på, ikke får panikk, men holder hodet kaldt og hjertet varmt.

Oppfordring

 • «Nå må vi ikke senke guarden, men holde trykket. Det vanskeligste ligger foran oss. De store utfordringene kommer når vi nærmer oss smittetoppen. Dette vil vare lenge. Både innbyggere og ansatte må fortsatt ta situasjonen på alvor og bidra det de kan til å unngå smittespredning.»