Det regnskapsmessige merforbruket (underskuddet) beløper seg til 1,6 millioner kroner,

Driftsresultatet endte til slutt ut i minus 15,6 millioner kroner. Det er første gang på flere år at Vennesla kommune går med underskudd.

- Resultatet er temmelig likt det kommunestyret budsjetterte med. Det ble budsjettert med med minus 12 millioner, sier kommunedirektør Svein Skisland i en orientering til politikerne i formannskapet tirsdag.

Og han sier at det ble såpass godt, tross alt, grunnet betydelig høyere skatteinngang enn ventet (pluss 22 millioner), bedre resultat på finansavkastning enn ventet og bedre resultat for pensjon.

Betydelig merforbruk

I fjor høst varslet kommunedirektøren store utfordringer med driften i enhetene. Det lå da an til overforbruk på mellom 30 og 35 millioner kroner. Det endelige resultatet ble at de 26 ulike enhetene brukte 44 millioner kroner mer enn budsjettert. Det er skolene (minus 28 millioner kroner) og helse- og omsorg (minus seks millioner) som er hovedårsakene til underskuddet.

- Fritt skolevalg gjorde at vi måtte opprette flere klasser på Vennesla skole enn vi regnet med. Vi har også økte utgifter til skoleskyss. Vi har også hatt kostnader til noen utfordrende elevsaker, forklarer kommunedirektøren.

- Det er utfordringer i elevmassen. Her er ikke Vennesla noe unntak. Vi ser samme utvikling i flere kommuner – og dette krever ressurser, sier Skisland.

I oppvekst er det også økte utgifter som følge av økt antall gjesteelever og betydelig økning i behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene.

Flyktningesituasjonen spiller også inn, hvor Vennesla i fjor bosatte like over 125 nye innbyggere som kom til oss grunnet konflikter i andre land.

Roste staben

Regnskapet kommer seint i år. Grunnen til det er svært krevende overgang til nytt regnskapssystem, kombinert med sykefravær. Kommunedirektøren roste økonomi-avdelingen for en spesiell innsats og en spesiell tid med ekstrem arbeidsbelastning.