Etter administrasjonsutvalget og plan- og økonomiutvalgets møte tirsdag 1. desember har politikerne lansert nye forslag og løsninger for barnehage- og skolestrukturen.  

Detaljene i disse forslagene er ukjente for mange. Derfor oppfordrer politikerne elever, ansatte, foreldre og andre om å bidra med sine synspunkter og innspill fram til endelig beslutning tas. De understreker at det nå skal finnes en løsning for framtida og at det er viktig at folk involverer seg og engasjerer seg.

OVERSIKT OG KONTAKTINFO TIL ALLE KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER

Det er i skrivende stund 16 dager igjen til kommunestyret vedtar budsjett og skolestruktur-saken. Det skjer 17. desember.

Under kan du lese mer om de ulike partienes forslag:

Kristelig Folkeparti:

 • Samkom skole legges ned
 • Hunsfoss skole legges ned.
 • Murbygningen på Vennesla skole rives og det bygges ny skole og idrettshall for 150 millioner kroner der. Elevene fra Samkom og fra Lomtjønn-området tenkes hit.
 • Paviljongen ved Moseidmoen skole rives og bygges ut skole og ny idrettshall for 110 millioner kroner. Elevene fra Vikeland og Kvarstein 5-7 klasse tenkes hit.
 • Kvarstein skole omgjøres til oppvekstsenter med barnehage og 1-4 skole. Barnestua barnehage flyttes hit.
 • Gjennomføring fra høsten 2022, og det legges opp til minst mulig splitting av klasser og at eksisterende skoleelever i stor grad selv skal velge hvilken skole de vil gå på.

- Det er så vanvittig dyrt for de andre elevene i Vennesla å opprettholde Samkom. Bare å kutte Samkom alene, frigir driftsmidler som kan forsvare 150 millioner kroner i investering i en ny skole. Vi ønsker nå å skape en skolestruktur for de neste tiårene, begrunner KrFs Raymond Bærø.

Senterpartiet:

 • Samkom skole opprettholdes. «Kretsgrensen» endres og skal gå med undergangen ved Storevoll. Alle nord for undergangen skal gå på Samkom. Det blir ikke nødvendig med modulbygg ved Vennesla skole.
 • Hunsfoss skole legges ned.
 • Barnestua barnehage flyttes til Kvarstein skole, som omgjøres til 1-4 skole.
 • Moseidmoen utvides og får tre paralleller fra 5.-7. klasse.
 • Solsletta barnehage drives videre som nå.

- Hva er en god skole, forskerne spriker. For oss er nærhet og levende lokalsamfunn viktig. Vi må bevare nærskolene. Særlig for de yngste elevene er nærskole viktig, begrunner Sps Eivind Drivenes.

Arbeiderpartiet:

 • Jobber fremdeles med detaljene i sitt forslag til skolestruktur, men i plan- og økonomiutvalget signaliserte gruppeleder Solveig Robstad støtte til KrFs forslag.

- Vi må jobbe for bedre skoleresultater i Vennesla, de er ikke gode nok. Da må vi bruke pengene på lærere, assistenter og kvalitet i klasserommene, ikke binde opp mer driftsutgifter i bygg enn nødvendig, begrunnet hun.

Høyre:

 • Kommunestyret beslutter å beholde Samkom skole beholdes som i dag.
 • Hunsfos skole legges ned, og elever overføres til Moseidmoen eller Vennesla skole.
 • Tidspunkt for overføring av elever fra Hunsfos skole vil en komme tilbake til når det foreligger en konsekvensanalyse som beskriver beste løsning for de elevene som skal flyttes.
 • Barnestua Barnehage legges ned, og det inviteres til private aktører å dekke behovet for plasser.

- Samkom er spesiell og er mer enn en skole. Det er dette momentet med å bevare grenda som er viktig for oss. I tillegg er det investert i ny skoleveg for at elevene kan gå trygt til skolen, og da kan vi ikke legge ned skolen omtrent før asfalten er tørket, begrunner Odd Grønberg.

Fremskrittspartiet:

 • Kommunestyret opprettholder alle skolene i nedre Vennesla, men slår sammen Hunsfos og Moseidmoen skole til en ny fremtidsrettet skole på Hunsøya.
 • Moseidmoen og Hunsfoss skole selges når ny skole er ferdig.
 • Det gjøres ingen endringer i skolestrukturen før ny skole er ferdigstilt og klar til bruk.
 • Barnestua barnehage legges ned, «Vatnes hus» saneres og det bygges tre nye avdelinger ved Solsletta barnehage. (Alternativ 1 i rapporten)

- Vi har ønsket å legge ned Hunsfoss, selge Moseidmoen og bygge ny skole i nedre Vennesla. Utredningene har bare styrket oss i troen på at dette er riktig. Vi ønsker en helt ny skole som setter oss i stand til å møte de nye og spennende måtene å organisere en skole på, begrunner gruppeleder Andreas Ingebretsen.

Sosialistisk Venstreparti og Partiet De Kristne har ikke egne representanter i administrasjonsutvalget og plan- og økonomiutvalget, og fremmet derfor heller ikke egne forslag i møtene 1. desember.