Nasjonale myndigheter vedtok fredag forskrift med overskriften «Forskrift om karantene mm etter reiser utenfor Norden». Lørdag presiserer Fylkesmannen i Agder at dette også gjelder reiser i Danmark og Island. Fylkesmannen skriver:

«Vi har mottatt kommentarer på at tittelen i forskriften kan være forvirrende. Vi vil derfor presisere at endringen i forhold til tidligere restriksjoner er at bestemmelsene nå gjelder reisende fra alle land unntatt Sverige og Finland. I forhold til tidligere bestemmelser er nå også Danmark og Island tatt med blant de landene som det er påkrevet med karantene etter å ha besøkt.»

Dette betyr i praksis at et betydelig antall nye venndøler og sørlendinger og nordmenn nå omfattes av karantenereglene – også ansatte i Vennesla kommunes ulike enheter.

Til ansatte i Vennesla kommune: Har du vært i Danmark eller Island og må i karantene, må du melde fra til nærmeste leder slik at vi kan gjøre tiltak for å sikre nødvendig bemanning.

Karantene gjelder hvis du har vært i Danmark, Island og alle land utenom Norge, Sverige og Finland. Karantene gjelder ikke for deg hvis noen andre i husstanden har vært på reise. De må være syke før du rammes av karantene. Karantenen gjelder i 14 dager etter hjemkomst.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

Det finnes noen få unntak fra karantene for personell i svært viktige funksjoner. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane skriver at det skal mye til for å få dispensasjon fra karanteneforskriften:

Håndtering av dispensasjoner fra denne forskriften:

  • Skal kun gis der alle andre muligheter er utprøvd nå det gjelder å skaffe helt nødvendig arbeidskraft.
  • Man skal velge den kvalifiserte personen som har kortest tid igjen av sin karantenetid OG er frisk.
  • Ved bruk av personale i karantene skal de benyttes/ plasseres der det er minst risiko for at de kan smitte andre.
  • De skal bruke munnbind hele tiden, bytte ved behov ( f eks om den blir fuktig), ikke ta seg til ansiktet, og utføre hyppig håndvask/ desinfeksjon.

Dette gjelder frem til karantenen for vedkommende ville blitt opphevet.

Forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287