Med besøkende regnes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar til aktiviteter ved institusjonene. Besøkende må følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.  Å hindre smitte på kommunale institusjoner er svært viktig, siden pasienter i sykehjem og omsorgsboliger vil ha høyere risiko enn andre for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av COVID-19, altså korona.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og beredskapskoordinator Ingrid Konsmo i Vennesla har sendt rådene og påleggene fra Helsedirektoratet videre til Venneslas ulike institusjoner og enheter  innen helse- og omsorg og ber om at det etterfølges. Det bes om at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner framover:

Personer som har vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14.dager:

Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med persoon som er bekreftet smittet med COVID-19.

Nærkontakt defineres som: 

  • bodd i samme husstand
  • pleier/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten anbefalt smitteutstyr
  • oppholdt seg i avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med COVID-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn to meters avstand, og sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med COVID-19 på fly
  • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med COVID-19

Personer som siste 14 dager har hatt tegn på luftveisinfeksjon

  • Symtomer med feber, sår hals, og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre teng til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes. 

Den samme risikovurderriingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemmede, barneboliger, og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldende for besøkende til dem, framholder Helsedirektoratet.

Fredag kveld jobber Vennesla kommune med å henge opp oppslag på sykehjem og institusjoner. Kommuneoverlegen har også bedt om at det sendes info til nærmeste pårørende på epost og liknende. Det er viktig at flest mulig er informert før de kommer på besøk til institusjonene.