Kommunestyret vedtok i møtet 11.10.2018, sak 53/18, kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og strategier for gjennomføring skal konkretiseres i kommunens økonomiplan (handlingsdelen til kommuneplanen), samt i andre plan- og styringsdokumenter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og prioriteringer for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og for økonomiplan. Samfunnsdelen vil være et viktig redskap for utviklingen i Vennesla kommune de neste 10-12 årene.

Ta en titt på hvilke mål og strategier kommunen har satt seg for perioden 2018-2030.
Andre saksdokumenter

Når det gjelder arealdelen for 2018-2030, er ikke denne sluttbehandlet da det har vært er innsigelser til planforslaget. Planforslaget er nå ute til ny og begrenset høring. Forslag til ny arealdel av kommuneplanen 2018-2030 kan leses her. 
Kommuneplanens arealdel av 2011 er gjeldene inntil ny arealdel for 2018-2030 blir endelig vedtatt. Den kan ses her.