Skogfond og søknad om tilskudd fra NMSK-midler

Investeringer til skogkultur og en rekke andre tiltak kan dekkes med skogfond. I tillegg kan det i 2018 søkes om inntil 30 % NMSK-tilskudd til følgende skogkulturtiltak:

  • Markberedning - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 600,-

  • Plantekjøp - kostnad i h.h.t. faktura

  • Nyplanting - eget arbeid godtgjøres med 3,60 pr. plante

  • Suppleringsplanting - eget arbeid godtgjøres med 4,10 pr. plante

  • Mekanisk etterarbeid (foryngelsesfasen) - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 340,-

  • Avstandsregulering (ungskogpleie - hogstkl 2) - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 680,-

Bruk av skogfond/NMSK-tilskudd til kostnader utover dette må eventuelt forhånds godkjennes.

Eget arbeid godtgjøres med kr 340,- pr. time, forutsatt timeliste som vedlegges søknaden.

Skjemaet LDIR-909B benyttes for utbetaling fra skogfond og søknad om NMSK-tilskudd til skogkultur. Refusjonskrav og søknad om tilskudd kan sendes til kommunen. Husk å vedlegge kopi av faktura (ved plantekjøp og arbeid utført av andre). Alle tiltak som refunderes med skogfond og/eller det søkes om NMSK-tilskudd skal kartfestes (med nøyaktig inntegning i kart). Som et minimum skal teig- og bestandsnummer for hvert enkelte tiltak fremgå av søknaden.

Det oppfordres også til å registrere søknaden elektronisk. Start eventuelt fra Landbruksdirektoratets hjemmeside og velg «Sjekk din konto» i menyen med elektroniske tjenester og gå videre til «skogfond på nett». Ellers kan skjemaer fås ved henvendelse til kommunen, evt. skrives ut fra nevnte hjemmeside: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema

I 2018 fikk Vennesla kommune tildelt kr 264 000,- av tilskuddsmidlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Det er mindre enn forventet behov, noe som betyr at tilskuddspotten kan gå tom. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har holdt igjen kr 500 000,- av NMSK-midlene for senere tildeling i Vest-Agder. På grunn av kommunenes søknadsfrist for senere tildeling, oppfordres skogeiere i Vennesla kommune til å søke snarest etter gjennomført tiltak og senest innen 20. august 2018. Søknader etter denne dato behandles fortløpende, med endelig frist 23. november 2018.

Tilskudd til «tettere planting» og tilskudd til «gjødsling av skog som klimatiltak» videreføres med enkelte små endringer i 2018. For mer info vises det til Landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima

Det bemerkes at tilskudd til “tettere planting” og “gjødsling av skog som klimatiltak” er en egen tildeling som ikke tas fra den ordinære NMSK-potten.

Tilskudd til «tettere planting»

Ved nyplanting kan det søkes om inntil 80 % tilskudd for inntil 50 planter/dekar som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumstall (planteantall pr. dekar).  Dette minimumstallet er i tillegg 10 % lavere der det plantes på markberedte felter. Videre kan det søkes om 60 % tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/dekar, med et krav om at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumstallet pr. dekar ved “tettere” nyplanting, jf. retningslinjene (se evt. ovennevnte link). Legg ved kopi av faktura for plantekjøp og eventuelt plantearbeid, samt kart der tilplantet areal er nøyaktig inntegnet. Skogeiers søknadsfrist for digital søknad er 1. august for vårplanting og 30. juni når søknad sendes til kommunen (skjema LDIR-909B). Søknadsfrist for høstplanting er 7. november.

Rentemidler fra skogfond

Bruken av rentemidler reguleres av Forskrift om skogfond o.a. § 14. Rentemidlene kan brukes til informasjonsmateriell, fellesutgifter i forbindelse med skogfaglige arrangement og utferder, opplæring o.a. av skogeiere (f.eks. kurs i regi av Aktivt Skogbruk), skoler, organisasjoner, allmennheten, m.fl. Det kan også gis tilskudd til mindre kostbart teknisk utstyr som kommer til nytte for mange skogeiere (f.eks. serielåser) på skogsbilveger. Enkel søknad kan sendes via e-post. Fortløpende søknadsfrist, men senest 16. november 2018.

Faghjelp: Samarbeidsavtalen om felles faghjelp i skogbruket er videreført og utvidet i 2018. Avtalen omfatter kommunene Vennesla-, Audnedal-, Marnardal-, Åseral og Songdalen, samt AT-Skog. Faghjelp er Mikal Godtfredsen fra Kile i Vennesla kommune. Han kan kontaktes på mobil 950 45 368 for veiledning/råd/tips eller avtale om befaring i forbindelse med skogkulturarbeid m.m. Kostnad til faghjelp dekkes med rentemidler fra skogfond + NMSK midler og er derfor gratis for skogeier.

Diverse info

Snutebiller
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i 2018 holdt igjen en pott på kr 300 000,- av NMSK-midlene. Disse vil prioriteres tiltak etter snutebilleskader i Vest-Agder. Det kan søkes om inntil 60 % tilskudd fra disse NMSK-midlene, jf. fastsatte retningslinjer for tildeling av tilskudd til markberedning, supplering- og nyplanting etter snutebilleskader. Det er ofte mange søkere og ved mistanke om snutebilleskader bes skogeier kontakte kommunens fagansvarlig skogbruk på 38 13 72 35 eller faghjelpa på 950 45 368 snarest mulig for eventuell søknad (kreves forhåndsgodkjenning).

Barkbilleovervåking
I 2015 ble barkbilleovervåkinga utvidet til å inkludere Vest-Agder. Hensikten er i første omgang å skaffe informasjon om granbarkbillen i de vestlige fylkene. Den ene av fire lokaliteter i fylket er i Vennesla kommune, der det hvert år utplasseres 4 Beka/Nove feller. For mer info vises det bl.a. til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) rapport nr. 3/147/2017.

Ny skogbeskatning
Skogbeskatninga har som kjent vært gjenstand for endringer i 2016 og 2017. Det er mye tilgjengelig informasjon, bl.a. har Skogkurs i samarbeid med NORSKOG laget en veileder som finnes på denne linken: http://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=2202

Eventuelle spørsmål og innspill kan rettes til fagansvarlig skogbruk, telefon 38 13 72 35 / 908 78 202.

Lykke til med årets skogkultur.