Midt-Agder PPT

Midt-Agder PPT dekker kommunene Vennesla, Evje og Hornnes, og Iveland.

Har ansvar for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen.

Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Utredning av barn/elever.

Veiledning til personalet i barnehage, skole og foreldre.

Samarbeide med aktuelle kommunale etater og andre instanser som har med barn og unge å gjøre. 

Logopedtjenester for Vennesla kommune utføres av Vennesla voksenopplæringssenter.

Spesialpedagogisk team

Vi jobber med barn i alderen 0-6 år i barnehage og hjem.
Tilbudet gis til barn med spesielle behov for trening og stimulering, og tilrettelegging ( f.eks. barn med språkvansker,barn med sosiale og emosjonelle vansker og atferdsvansker.)

Henvisning til PPT på eget skjema
Søknad til PP-tjenesten om spesialpedagogisk oppfølging.

Målet er å gi det enkelte barn den spesialpedagogiske hjelpen de har rett på ut fra opplæringslova.