Systemrettede oppgaver

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder

 

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og

forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. Det systemrettede arbeidet kan foregå i:

et tverrfaglig samarbeid, barnehage og skole, avdelingen/gruppen/på trinnet, læringsmiljøarbeid. PPT kan også bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å oppdage vansker tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt

 

Individrettede oppgaver

Skole og barnehage drøfter anonymt med PP-tjenesten før det eventuelt blir en formell sak i form av en henvisning.  PPT kan før henvisning bidra med veiledning før henvisning Det legges i dette samarbeide med skole og barnehage vekt på at barnet får hjelp inne det ordinære inkluderende læringsmiljøet. PPT er opptatt at i individutredning har et fokus på hele systemet som barnet er i. Det kan være aktuelt å utrede f. eks:

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • adferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker

Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet.

Etter henvisning kan PPT vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning eller spesialundervisning for voksne.

Logoped

For Iveland, Evje og Hornnes gjelder følgende: PPT er sakkyndig instans mht om barn og voksne har behov for direktelogopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Kommunene ordner avtale med logoped som jobber privat.

 

For Vennesla gjelder følgende: Vennesla har egen logoped tilsatt i PPT som arbeider direkte med barn og ungdom.( egen logoped i Vennesla voksenopplæring for voksne). For alle barn og ungdommer der en lurer på om det kan være behov for logopedisk oppfølging, må en først drøfte saken med logoped Bente Abusdal Tønnessen tlf 38152323. Dersom det er behov for direkte logopedisk arbeid som spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, utarbeider PPT en sakkyndig vurdering.