Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste styrende organet i Vennesla kommune og velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret i Vennesla består av 27 representanter.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget kontrollerer alle kommunal aktiviteter på vegne av kommunestyret. Kontollutvalget i Vennesla består av 5 medlemmer.

Bygg- og miljøutvalget, Levekårsutvalget og Plan- og økonomiutvalget

Hvert utvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer og velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Oppnevnes av kommunestyret.
Funksjonstid:  kommunevalgperioden.

Administrasjonsutvalget

Utvalget består av til sammen 12 medlemmer.
9 av medlemmene er politisk valgte medlemmer fra plan og økonomiutvalget, med vararepresentanter som i dette utvalget.
3 medlemmer er representanter for de ansattes organisasjoner, og utpekes av disse etter regler i kommuneloven og i hhv hovedavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. De ansattes representanter skal ha personlige varamedlemmer.

Eldrerådet

I følge § 1 i ”Lov om kommunale eldreråd” står det at ”I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden”.

Det valgte eldreråd består av følgende personer:
Øystein Larsen - formann
Unn Abrahamsen - nestformann  
Turid Simonstad
Åse Eikeland (politisk repr.)
Raymond H. Bærø (politisk repr.) 

Vararepresentanter:
Jan Nilsen
Liv Andersen  
Yngvill Bjellås
Øyvind Andersen (politisk repr.)
Daniel Bakken (politisk repr.) 

Leif Robert Sakariassen er sekretær.
  
Eldrerådet har vært representert på følgende områder:

Representantskapet Venneslastua: 
Unn Abrahamsen
Vennesla Boligstiftelse:
Øystein Larsen
Frivillighetssentralen:
Erna Robstad

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter som berører eldrerådets saksområde, skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Rådet for funksjonshemmede

I henhold  til  §2 i ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.” står det at ”Kommunane skal for det formålet som  er nemnt i §1 opprette råd eller anna representasjonsordning for  menneske med nedsett funksjonsevne.”

Det valgte rådet  for  funksjonshemmede består  av følgende personer:

Gunhild Slettedal leder (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Steinar Fredriksen  nestleder (politisk representant)
Grete Bjønnum (rep. LHL)
Asbjørn Halvorsen (rep. for Hørselhemmedes Landsforbund)
Bernt Slettedal (politisk representant)

Wiggo Solheim vara (rep. for Norges Handicapforbund))
Klaus Lia vara (rep. for Norsk forbund for Utviklingshemmede)
Inger Turid Tonstad vara (politisk representant)
Kjetil Ubostad vara (politisk representant)

Peter Rosendahl  er sekretær.

Rådet for funksjonshemmede er representert på følgende områder:

Byggekomiteen for  kommunale bygg:  Gunhild Slettedal
Vennesla Boligstiftelse: Grete Bjønnum med Gunhild Slettedal som vararepresentant.
Utvalget for parkeringstillatelser: Asbjørn Halvorsen med Wiggo Solheim som vararepresentant.

Rådet for  funksjonhemmede  er et rådgivende organ for  kommunen. Alle  saksdokumenter som berører rådets  saksområde, skal  legges  fram for rådet i god tid  før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt

Vennesla barne- og ungdomsråd

Vennesla barne- og ungdomsråd ble opprettet høsten 2015 og erstattet da tidligere Barnas Kommunestyre.

Rådet består av representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Vennesla, samt representanter fra Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser der hvem som helst mellom 11-21 år kan stille til valg hver høst.

Rådet skal være et organ for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune. Hver høst velges det et styre bestående av tre representanter. Styret setter opp saksliste, leder møtene og jobber med saker mellom møtene.