NAV Vennesla

 

Om NAV Vennesla

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006, og er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

NAV Vennesla består av det tidligere trygdekontoret, tidligere Aetat, sosialtjenesten, flyktningetjenesten og deler av boligkontoret. Kontoret åpnet i desember 2007, og var da det fjerde NAV kontoret i Vest-Agder. Innen 2011 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAV-kontor.

NAV Vennesla er bemannet med ca 25 årsverk, som til sammen skal dekke alle kontorets tjenester, dvs både på kommunal og statlig side. Brukerne av kontoret er både virksomheter og personer som geografisk tilhører Vennesla kommune. Virksomheter skal gis tilbud om bistand til rekruttering av arbeidskraft, bistand i oppfølging av enkeltansatte og rådgivning i forhold til kontorets ansvarsområder. Individer skal oppleve å bli møtt og ivaretatt på en respektfull måte. Brukere i yrkesaktiv alder skal møte et NAV kontor som har fokus på arbeid og aktivitet, og som klarer å gi det enkelte individ muligheter for arbeid og aktivitet.

 

Partnerskap mellom stat og kommune

NAV kontoret er etablert som et partnerskap mellom stat og kommune. Gjennom partnerskapet skal kontoret være i stand til å gi mer samordnet bistand til kontorets brukere, og dermed levere bedre tjenester. Hovedfokus er arbeid og aktivitet, men kontoret er samtidig kontaktpunktet mot Venneslas innbyggere også andre områder. 

Kontoret har både kommunalt og statlige ansatte, men kontoret har enhetlig ledelse som har fag- og personalansvar for alle ansatte uansett ansettelsesforhold.

 

Hva jobber en med på NAV kontoret?

 • Veiledning av ordinære arbeidssøkere
 • Bistand til virksomheter som trenger arbeidskraft
 • Veiledning av virksomheter i oppfølging av sykmeldte
 • Veiledning av brukere med tanke på arbeid og aktivitet
 • Planlegging og gjennomføring av tiltaksplasser etter arbeidsmarkedsloven
 • Veiledning av mennesker med rusmiddelutfordringer
 • Veiledning av mennesker med boligsosiale utfordringer
 • Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester/ tilståelse av økonomisk sosialhjelp
 • Tildeling av kommunale boliger, samt boliger fra kommunens boligstiftelser
 • Saksbehandling av startlån og bostøtte fra Husbanken
 • Medvirkning i kommunale planprosesser innenfor NAV kontorets kommunale arbeidsfelt
 • En del av det som har vært trygdekontorets og arbeidskontorets tradisjonelle forvaltningsoppgaver er enten overført eller blir etter hvert overført til nye ”forvaltningsorganer”. Brukene vil uansett kunne forholde seg til NAV Vennesla for veiledning og informasjon.

 

Spesielt for virksomheter

NAV Vennesla kan kontaktes for spørsmål i forhold til rekruttering av arbeidskraft. Virksomheter kan også selv registrere ledige stillinger og gjennomføre kandidatsøk på NAV`s internettsider www.nav.no. NAV har oversikt over registrerte arbeidssøkere i og utenfor distriktet. Kontoret tilbyr arbeidskraft som gjennom kvalifisering har fått eller får oppdatert kompetanse i forhold til arbeidslivet, ta gjerne en dialog med oss om dette! 

Den enkelte virksomhet har ansvar for oppfølging av sykmeldte i egen virksomhet. NAV kan bistå virksomheten i oppfølgingsarbeidet gjennom råd og veiledning samt gjennom kjapp og effektiv utløsning av ulike økonomiske virksomheter.

 

Publisert
08.12.2009
Sist endret
05.12.2013
Publisert av
Guro Kaldal

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA
Besøksadresse:
Senter for Helse og Velferd, Sentrumsveien 41, Vennesla

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - Torsdag kl. 10:00 - 15:00
Fredag kl. 10:00 - 14:30

Telefontid:
Mandag - Fredag: 08:00 - 15:30
Onsdag: 10:00 - 15:30

Enhetsleder: Rolf Velle
E-post: rolf.velle@nav.no
Mobil: 915 63 502

Tjenestebeskrivelser