Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og omfatter hele Moseidmoen, Stemhei, Moseidmoen nord, Moseid, Montjønnåsen, Askedalslia, deler av Ravnåsvegen, og krysset Tjønnvollvegen/Drivenesvegen. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Gjennom planarbeidet skal gammelt plangrunnlag revideres med hovedgrep å legge til rette for fortetting og bevaring av ulike områder på Moseidmoen. Det er ønskelig å bevare strukturen og de gode bomiljøene som allerede finnes på Moseidmoen, samtidig som det legges til rette for en høyere utnyttelse av ulike områder.

Det er satt følgende mål for planarbeidet:

· Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk, herunder forholdet mellom utbygging og bevaring, og behovet for oppgradering av eksisterende infrastruktur.

· Planarbeidet skal legge til rette for ny og fremtidsrettet utbygging med gode kvaliteter langs kollektivaksen og sentrumsaksen og sikre områder som er viktige for grønnstrukturen og nærhet til elva, skape gode bomiljøer, rekreasjonsområder og møteplasser.

· Planarbeidet skal avklare om det er aktuelle arealer som kan avsettes til offentlig tjenesteyting

· Lage en helhetlig områdeplan som definerer overordnede mål og føringer for områdets videre utvikling.

Konsekvensutredning og planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. pbl § 12-2, tredje ledd og §§ 4-1 og 4-2, andre ledd, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart, og vil bli lagt fram for politisk behandling og vedtak etter høring.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området, jf. pbl. § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte hvor kommunen vil orientere om reguleringsprosessen og planprogrammet samt innhente synspunkter fra berørte. Påfølgende etter informasjonsmøte inviteres det til befaring sammen med representanter fra kommunen.

Hvor:   Moseidmoen skole
Når:     21.08.2017, kl. 18.00. Befaring fra ca. kl. 18.30.

Innspill og dokumenter

Eventuelle kommentarer eller merknader til planprogram og planområde kan sendes inn via skjema under, innen 31.08.2017. Merk innspill med 17/03246.

Dokumenter:
Forslag til planprogram moseidmoen datert 24.05.17, revidert 03.07.17
Vedlegg 2. Eierliste
Vedlegg 3. Kart med plangrense

Informasjon om reguleringsplaner og planprosessen