Plan- og økonomiutvalget har i møte 19.03.2019 sak 24/19 fastsatt planprogram for områderegulering sentrum sør.

Et planprogram er en plan for hvordan områdereguleringen skal lages, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Fastsatt planprogram er prosessledende og kan ikke påklages.

Underveis i planarbeidet med områderegulering vil det bli invitert til dialog og medvirkning. Planforslaget vil deretter bli behandlet politisk og sendes ut til offentlig ettersyn til alle berørte parter.
Dokumentene i saken finner du her.