I møte i plan- og økonomiutvalget 15. januar 2019, sak 3/19, vedtok Vennesla kommune å legge en ny endring av forslag til kommuneplanens arealdel ut til begrenset høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14.

Dokumenter tilhørende høringen kan ses her.

Det høres kun på de endringer som er gjort i planen, og da primært på forslag til å ta ut Venneslaheia og Nordmarka av kommuneplankartet (se vedlegg 15 «Endring kommuneplankartet»). Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk. Det er kun innspill/merknader til høringspunktene som vil bli vurdert.

Høringssvar og tilbakemeldinger på planforslaget kan gjøres via skjema under eller på epost til post@vennesla.kommune.no. Innspill må merkes med saksnummer: 16/02322.

Høringsfristen er satt til 8. mars 2019.